آشنایی مختصر

آشنایی مختصر دستگاه دفاعی بدن برای دفاع در برابر بیماری‌زاها

دستگاه دفاعی بدن

دستگاه دفاعی بدن این دستگاه وظیفه دفاع از بدن را در مقابل عوامل درونی و بیرونی آسیب رسان به عهده دارد. بدن با دو روش دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی عوامل بیماری‌زا و بیگانه را از بین می‌برد و مانع بروز بیماری می‌شود. اجزاء سیستم ایمنی دستگاه ایمنی ذاتی دستگاه ایمنی تطبیقی پاسخ غیراختصاصی پاسخ اختصاصی به عامل بیماریزا ...

ادامه مطلب »
theme