توصیه هایی برای سلامت دستگاه گوارش

هوالشافی 

توصیه هایی برای سلامت دستگاه گوارش

امام صادق عليه السلام : معده خانه ى درد است و پرهيز، يگانه درمان آن.

سودمند براى گوارش

خرماخرماى بَرنى

الكافى – به نقل از ابوعمرو، از مردى از امام صادق (ع) -: (بهترين خرماى شما، خرماى بَرنى است ؛ دردها را مى برد و خود، بيمارى نمى زايد، خستگى را مى زدايد و زيانى در بر ندارد، بلغم را از ميان مى برد و با هر خرمايى خوبى اى همراه است ).
در روايتى ديگر است كه فرمود: ( (خرما) گوارا و سبك مى كند و خستگى را مى بَرَد و سير مى كند).

سويق

امام صادق عليه السلام : سويق (قاووت گندم يا جو)، كلّه پاچه را هضم مى كند.

عوامل پالايش و تقويت معده

سيب سیب

امام صادق عليه السلام : سيب پالاينده و خوش بو كننده معده است.

انارانار

امام صادق عليه السلام : انار مَلَس را با پيه آن بخوريد؛ چرا كه معده را پاك مى كند.
طب الائمه (عليهم السلام)-به نقل از حارث بن مغيره – از سنگينى اى كه در قلبم احساس مى كردم و از بدگوارى و سوء هاضمه اى كه داشتم ، نزد امام صادق (ع) اظهار ناراحتى كردم . فرمود: ((از اين انار شيرين ميل كن و آن را با پيه اش بخور چرا كه معده را كاملا پاك مى كند، بدگوارى را درمان مى سازد، غذا را هضم مى كند و در درون بدن ، تسبيح مى گويد)).

گلابىگلابى

امام صادق عليه السلام : گلابى معده را مى پالايد و تقويت مى كند و با بِه، همگون است. خوردنش روى غذا سودمندتر است. هر كس هم كه احساس سنگينى مى كند، از آن (بر روى غذا) بخورد.

 

 

بِهبِه

امام صادق عليه السلام : بر تو باد خوردن بِه شيرين با دانه هايش ؛ چرا كه قلب ضعيف را تقويت مى كند، معده را مى پالايد و معده را پاك مى سازد.

امام صادق عليه السلام : بِه ، معده را گشايش مى دهد، دل را استحكام مى بخشد و خداوند، هيچ پيامبرى را مبعوث نفرمود، مگر آن كه بِه نيز خورده است.

 

باقلاباقلا

امام صادق عليه السلام : باقلا را با پوستش بخوريد؛ چرا كه معده را پاك مى كند.

 

 

حَزادينارويه

امام صادق عليه السلام : حزا به همراه آب سرد، براى معده سودمند است .
(حَزا، گياهى است شبيه كرفس ، در فارسى آن را دينارويه مى گويند. مزه ى تلخى دارد).

موجبات زيان معده

بدگوارى

امام صادق عليه السلام : هر دردى از بدگوارى (سنگين خوارى است )، مگر تب، كه به خودى خود به بدن در مى آيد.

 نوشيدن آب سرد در حمام

امام صادق عليه السلام : از نوشيدن آب سرد در حمّام، حذر كن؛ چرا كه معده را تباه مى كند.

سودمند براى برخى دردهاى شكم

گلابىگلابى

امام صادق عليه السلام : گلابى بخوريد، كه به اذن خداوند (عزوجل ) دل را جلا مى دهد و دردهاى درون را تسكين مى بخشد.

برنج و سماق

الكافى – به نقل از عمران -: امام صادق (ع) شكم درد داشت . فرمود براى او برنج بپزند و بر آن ، سماق بيفزايند. آن گاه ، آن را خورد و بهبود يافت.

آرد برنجآرد برنج

الكافى – به نقل از خالد بن نجيح -: از شكم درد، نزد امام صادق (ع) اظهار ناراحتى كردم . به من فرمود: (قدرى برنج بگير، آن را بشوى و در سايه ، خشك كن . سپس آن را آسياب كن و در هر صبحگاه ، به اندازه يك كف دست از آن بردار).
اسحاق جريرى بدين حديث افزوده است : (آن را در آبى به وزن يك اوقيه بجوشان و آن گاه بخور).

امام صادق عليه السلام : سخت بيمار شدم و در ابن بيمارى به شكم درد گرفتار آمدم و تنم تحليل رفت. گفتم كه قدرى برنج در آب جوشاندند و از آن آشى ساخته شد و م ، از آن استفاده مى كردم . پس (نيروى ) تنم به من برگشت.

نان برنج

امام صادق عليه السلام : به كسى كه شكم درد دارد، نان برنج بدهيد، چرا كه هيچ چيز، سودمندتر از آن به شكم چنين بيمارى در نيامده است. آن، معده را پاك مى كند و درد را به كلى از بدن بيرون مى كشد.

آرد گاوَرس

گاوَرس
الكافى – به نقل از عبدالرحمان بن كثير -: در مدينه بيمار شدم و به اسهال ، گرفتار آمدم . امام صادق (ع) برايم گاوَرس (دانه ای شبیه به ارزن که بیشتر به کبوتران دهند.) نسخه كرد و مرا فرمود كه آرد گاورس بگيرم و با آب زيره بخورم. اين كار را كردم و اسهالم متوقف شد و بهبود يافتم.

theme